Obchodní podmínky - Maňásci Living Puppets

Maňásci
Title
Přejít na obsah
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.living-puppets.cz.
1. Obecná ustanovení
Obchodní podmínky níže uvedené vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 664 91 Ivančice, IČ 10881719 a kupujícího (fyzická osoba, spotřebitel) na základě vzniku kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.living-puppets.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní stranou pro uzavření kupní smlouvy na základě těchto obchodních podmínek je vždy kupující spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (§ 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
2. Vymezení pojmů
Prodávající: Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 664 91 Ivančice, IČ 10881719 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující: je fyzická osoba, koncový zákazník neboli spotřebitel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou), je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové rozhraní.
3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Toto platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.5. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
Dále společně jen jako „objednávka“.
3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Kup teď“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na elektronickou adresu kupujícího.
3.9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh a množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (výhradně písemnou formou na elektronickou adresu). Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
3.11. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.13. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
3.14. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4. Ceny zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • předem bezhotovostně na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury, resp. zaslaných údajů k platbě
 • v hotovosti na dobírku při převzetí zboží doručeného přepravcem
 • v případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího na adrese Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 664 91 Ivančice musí být částka předem uhrazena na účet prodávajícího, platba kartou ani v hotovosti není možná.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do data uvedeného na zálohové faktuře nebo v podkladech k platbě.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ho v tištěné podobě společně se zásilkou.
4.9. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.
5. Doprava zboží a dodací podmínky
5.1. Při osobním odběru a platbě předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
5.2. Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky a je uvedena v objednávkovém formuláři. V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující.
5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující bezprostředně (na místě) společně s přepravcem povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalu krabice zboží, neporušenost pásky atd. podle přepravního listu. Kupující podepsáním přepravního listu stvrzuje, že akceptuje dodané zboží a že toto dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto je nutné před podpisem postupovat zodpovědně. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo v případě neúplnosti zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození či neúplnost popsat v předávacím protokolu přepravce.
5.7. Přepravce je zároveň na žádost kupujícího povinen sepsat o poškozené zásilce Zápis o škodě na formuláři přepravce. Kupujícímu je zároveň doporučeno za přítomnosti přepravce poškozenou zásilku otevřít a překontrolovat fyzický stav dodaného zboží uvnitř zásilky a případné poškození zaznamenat na Zápisu o škodě. Předejde se tak sporů o to, kdy vada na zboží vznikla. Neúplnou a poškozenou zásilku je nutno zároveň neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@living-puppets.cz a Zápis o škodě bez zbytečného dokladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sídla prodejce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
5.8. V případě, že zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou, je kupující tuto skrytou vadu zásilky povinen oznámit prodávajícímu bez odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zásilky. Poškození dopravou kupující oznámí e-mailem na adresu reklamace@living-puppets.cz nebo telefonicky. .Zároveň je kupujícímu doporučeno poškození fotograficky zdokumentovat, se zásilkou dále nemanipulovat a zachovat ji včetně všech vnějších obalů i výplňových materiálů. Kupující má povinnost dát přepravci dostatečnou příležitost zkontrolovat poškozenou zásilku osobně či pověřenou osobou.
5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
6.2. V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího elektronickou poštou a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy (s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@living-puppets.cz.
6.3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to bezhotovostně na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.8. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
6.9. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
6.10. Zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží.
6.11. V případě vrácení pouze části dodaného zboží bude z vrácené částky odečteno poštovné, pokud částka za ponechané zboží je nižší než limitní částka pro poštovné zdarma 2500 Kč.
6.12. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující, který zvolil dražší, komfortní nebo expresní způsob dopravy, nárok na vrácení přepravného pouze v nejnižší nabízené hodnotě, kterou prodávající nabízí.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
7.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součásti nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží, pokud kupující vadu způsobil sám.
7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 664 91 Ivančice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.8. Další práva a povinnosti stran souvisejících s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád.
8. Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@living-puppets.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
9. Závěrečné ustanovení
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webovém rozhraní prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.


 
Kontaktní údaje prodávajícícho:
adresa pro doručování – Ing. Radka Procházková, Oslavanská 99, 664 91 Ivančice;
adresa elektronické pošty – info@living-puppets.cz; telefon – +420 608 918 310.


 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2022


 
Návrat na obsah